Rekrutacja

*bierni zawodowo - nieaktywni zawodowo (economically inactive population)

Osoby niepracujące i nieposzukujące pracy. W grupie osób nieaktywnych zawodowo znajdują się: osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy, osoby starsze (w wieku emerytalnym) lub takie, które są w wieku produkcyjnym, ale uzyskały uprawnienia rentowe i nie zamierzają powrócić na rynek pracy. Stan bierności zawodowej dotyczy także osób niepełnosprawnych oraz młodzieży, która nie rozpoczęła jeszcze kariery zawodowej lub czasowo wycofała się z rynku pracy z powodu kontynuowania edukacji lub konieczności opieki nad dzieckiem, rodziną.

 

Dokumenty potrzebne do udziału w projekcie:

 • Formularz rekrutacyjny,
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające zarejestrowanie jako osoba bezrobotna (jeżeli kandydat jest zarejestrowany w urzędzie pracy),
 • Orzeczenie o posiadaniu stopnia niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie.

Dodatkowe punkty kwalifikujące do udziału w projekcie otrzymują:

 • Osoby o niskim dochodzie w rodzinie,
 • Zamieszkanie w powiatach o stopie bezrobocia wyższej od średniej dla województwa,
 • Powrót do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem,
 • Kobiety,
 • Kobiety bierne zawodowo.

Zasady naboru do projektu:

 1. W przypadku dostarczenia ww. dokumentacji, a także spełnienia wszystkich wymogów udziału w projekcie, każdy z uczestników weźmie udział w ankiecie pozwalającej na określenie poziomu kompetencji i predyspozycji zawodowych (test i rozmowa
  z doradcą zawodowym/psychologiem).
 2. Na podstawie dokumentacji zgłoszeniowej zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa uczestników projektu.
 3. Informacja o kwalifikacji zostanie przekazana uczestnikowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres wskazany
  w formularzu zgłoszenia.
 4. Końcowym etapem rekrutacji będzie podpisanie umowy o udziale w projekcie oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie.