O projekcie

Projekt „Wsparcie szyte na miarę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

 

CEL GŁÓWNY: Wyższe możliwości zatrudnieniowe 50 kobiet i 50 mężczyzn będących uczestnikami projektu, uzyskane poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu (01.04.2018-31.03.2019), wyrażone osiągnięciem zakładanych wartości wskaźników rezultatów i produktów, w tym efektywności zatrudnieniowej, mierzonych na dzień rozpoczęcia i zakończenia udziału danego uczestnika projektu  w projekcie.

Wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy 100 osób  po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

– osoby powyżej 50 roku życia;

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);

– osoby niepełnosprawnościami;

– osoby długotrwale bezrobotne;

– osoby o niskich kwalifikacjach;

z terenu woj. śląskiego.

 

GŁÓWNE REZULTATY:

-kryterium efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 33% - 43% (w zależności od grupy objętej wsparciem)

-uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez minimum 33% uczestników projektu

 

GŁÓWNE ZADANIA:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy

 

Wartość projektu wynosi: 1 422 900,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 209 465,00 PLN

 


W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 

 1. Identyfikacja potrzeb/predyspozycji wraz z poradnictwem zawodowym:
 • pogłębiona analiza potrzeb (zakresu i intensywności wsparcia, doboru szkoleń) rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej i identyfikacji potrzeb Uczestnika,
 • opracowanie i objęcie IPD wszystkich Uczestników,
 • określenie stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • analiza osobowości zawodowej i określenie predyspozycji zawodowych jako planowanie rozwoju kariery zawodowej
 • określenie potencjału: analiza mocnych i słabych stron,
 • radzenie sobie ze stresem i przezwyciężanie problemów życiowych i zawodowych,
 • motywacja do wytrwania w zaplanowanych działaniach,
 • trening umiejętności społecznych niezbędnych na rynku pracy (kształtowanie umiejętności społecznych, wspomaganie rozwoju osobistego i sfery emocjonalnej),
 • monitoring w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej uczestnika projektu (analiza działań i weryfikacja/ modyfikacja IPD)

 

 1. Wsparcie szkoleniowe:

Dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Katalog szkoleń otwarty – szkolenia będą zamawiane po analizie potrzeb Uczestników Projektu.

 

 1. Staże/praktyki zawodowe: 
 • 3  miesiące (5 dni w tygodniu 8h/dzień (7h w przypadku os. niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe,
 • staż odbędzie się na podstawie trójstronnej umowy między uczestnikiem, pracodawcą oraz Wnioskodawcą/Partnerem,
 • na zakończenie pracodawca wystawi opinię ze stażu,
 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia stażu,

 

 1. Pośrednictwo pracy:
 • średnio 10h/osobę, liczba spotkań i czas trwania dostosowane do potrzeb Uczestników,
 • pozyskiwanie ofert pracy zgodnych z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestników,
 • pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy,
 • analiza dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert pracy,

 

W ramach projektu uczestnicy/uczestniczki mają zapewnione:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • ubezpieczenie NNW a trakcie szkoleń,
 • egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu,

W ramach projektu zostały zaplanowane 3 miesięczne staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy.
 • Uczestnikom/uczestniczkom stażu wypłacane będzie stypendium stażowe